List of active policies

Name Type User consent
Digicampus.fi- oppimisympäristön käyttöehdot Site policy All users

Summary

Digicampus.fi- oppimisympäristön käyttöehdot

Full policy

Terms of use in English
Användarvillkor på svenska

Hyväksy Digicampus.fi- oppimisympäristön käyttöehdot

Nämä käyttöehdot tulevat juridisesti sitoviksi Itä-Suomen yliopiston ja DigiCampus.fi -oppimisympäristön käyttäjän välillä käyttäjän hyväksyttyä ehdot DigiCampus.fi -oppimisympäristössä. Käyttäjän tulee lukea ehdot huolellisesti ennen DigiCampus.fi -oppimisympäristön käyttöä. 

Oppimisympäristö

 • DigiCampus.fi-oppimisympäristö on Itä-Suomen yliopiston ylläpitämä suomalaisten korkeakoulujen käyttöön tarkoitettu Moodle-alustalle rakennettu oppimisympäristö.
 • Palvelun huoltoikkuna on jokaisen kuukauden kolmas maanantai klo 18-24. Käyttökatkoista tiedotetaan sekä oppimisympäristön että DC-help tukiportaalin kautta.
 • Ympäristöä kehitetään yhteistyössä sitä käyttävien korkeakoulujen kanssa.
 • DigiCampus.fi -oppimisympäristö on Itä-Suomen yliopiston ja sen yhteistyökumppaneiden sekä lisenssinantajien omistuksessa. 
 • DigiCampus.fi -oppimisympäristöön ei tallenneta videoita ympäristön toiminnan turvaamiseksi. Toistaiseksi kukin tallentaa videot oman korkeakoulunsa videotallennusjärjestelmään.

Tukipalvelut

 • DigiCampus-hanke tarjoaa pedagogista ja digitaalista käyttäjätukea ympäristön käyttäjille.
 • Tukikanavia ovat:
 • Ympäristöä käyttävä opettaja sitoutuu tarjoamaan sisällöllistä tukea kurssinsa opiskelijoille.

Kurssit ja materiaalit

 • DigiCampus.fi -oppimisympäristöön voidaan tuottaa sekä avoimia että tietylle käyttäjäryhmälle rajattuja kursseja ja materiaaleja.
 • DigiCampus.fi -oppimisympäristöön tuotetun materiaalin tekijänoikeus säilyy tekijällä, ellei muuta ole sovittu.  
 • Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, nauhoittaa tai jakaa edelleen DigiCampus.fi -oppimisympäristössä olevaa aineistoa, ellei sitä ole sallittu aineistoa koskevassa lisenssissä.
 • DigiCampus.fi -oppimisympäristöön saa ladata vain aineistoa, jonka käyttöön aineiston lataajalla on riittävän laaja käyttöoikeus tai omistusoikeus.
 • DigiCampus.fi -oppimisympäristöön ei saa ladata aineistoa, joka on luottamuksellista tai salassapidettävää, kuten henkilötiedot ja liike- tai ammattisalaisuudet.

Tietosuoja 

Takuu

DigiCampus.fi -oppimisympäristön käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot hyväksyessään, että Itä-Suomen yliopisto ei anna mitään takuuta DigiCampus.fi -oppimisympäristöstä tai siinä olevasta aineistosta tai sen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai ettei DigiCampus.fi -oppimisympäristössä oleva aineisto loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Itä-Suomen yliopisto ei takaa, että DigiCampus.fi -oppimisympäristö toimisi häiriöttömästi tai virheettömästi.

Vastuunrajoitus

Itä-Suomen yliopisto ei vastaa vahinkojen laadusta riippumatta suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat DigiCampus.fi -oppimisympäristön käytöstä tai siitä, että DigiCampus.fi -oppimisympäristön käyttö olisi estynyt kokonaan tai osittain. Itä-Suomen yliopisto ei vastaa käyttäjien DigiCampus.fi -oppimisympäristöön lataamista aineistoista.

Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Itä-Suomen yliopistolla on oikeus tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin milloin tahansa.

Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehdoista aiheutuneet erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jollei erimielisyyttä saada sovittua osapuolten kesken kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa neuvottelujen aloittamisesta, saatetaan asia Pohjois-Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi, ellei pakottava lainsäädäntö määrää oikeuspaikasta toisin.Terms of use in English

Agree to the Terms of Use of Digicampus.fi

These Terms of Use will become legally binding between the University of Eastern Finland and the user of the DigiCampus.fi Learning Management System (hereinafter LMS) upon your acceptance of the terms in the DigiCampus.fi LMS. The user must read the terms carefully before using the DigiCampus.fi LMS.

LMS

 • The DigiCampus.fi LMS is maintained by the University of Eastern Finland and built on the Moodle platform for Finnish universities.
 • The service window is the third Monday of each month from 6 pm to 12 pm, which is communicated through both the LMS and the DC-help support portal.
 • The LMS is being developed in collaboration with the universities that use it.
 • The DigiCampus.fi LMS is owned by the University of Eastern Finland and its partners and licensors.
 • No videos are recorded in the DigiCampus.fi LMS to safeguard the environment. For the time being, each user records their videos to their own universities video recording system.

Support

 • The DigiCampus project provides pedagogical and digital user support to users of the environment.
 • Support channels include:
 • The teacher using the environment is committed to providing content support to the students in his / her course.

Courses and materials

 • The DigiCampus.fi LMS can provide both open and restricted courses and materials for a specific user group.
 • Except if otherwise agreed, the copyright for the material produced in the DigiCampus.fi LMS remains with the producer/author.
 • You do not have the right to copy, record or redistribute the material in the DigiCampus.com LMS, unless permitted by the license for the material.
 • Only materials that are sufficiently licensed or owned by the uploader may be uploaded to the DigiCampus.fi LMS.
 • Material that is confidential or non-confidential, such as personal information and business or professional secrets, may not be uploaded to the DigiCampus.fi LMS.

Privacy Policy

• The Privacy Statement can be found at https://digicampus.fi/tietosuojaseloste.pdf

Warranty

DigiCampus.fi LMS user accepts these terms and conditions, when approving to the terms of use the University of Eastern Finland does not give any guarantee for the  DigiCampus.fi LMS or in the material or its suitability for a particular purpose, or that the LMS DigiCampus.fi materials infringe any third party rights. The University of Eastern Finland does not warrant that the DigiCampus.fi LMS will function uninterrupted or error free.

Limitation of Liability

The University of Eastern Finland is not responsible for the quality of any damage, whether direct or indirect, resulting from the use of the DigiCampus.fi learning platform or from the total or partial blocking of the use of the DigiCampus.fi learning platform. The University of Eastern Finland is not responsible for any content uploaded by users to the DigiCampus.fi LMS.

Validity of Terms of Use

These terms and conditions apply until further notice. The University of Eastern Finland reserves the right to make changes to these Terms of Use at any time.

Applicable law and jurisdiction

These Terms of Use is governed by Finnish law. Any dispute arising out of the Terms of Use shall be the subject of consultations between the parties. Unless otherwise agreed by the parties within sixty (60) days of the commencement of the negotiations, the matter shall be referred to the Northern Savonia District Court, unless otherwise provided by mandatory law.

If there is a discrepancy between the original and the English translation it is the Finnish original that is legally binding.Användarvillkor på svenska

Godkännande av Digicampus.fi användarvillkor

Dessa användarvillkor kommer att bli juridiskt bindande mellan Itä-Suomen Yliopisto och användaren av DigiCampus.fi-lärmiljön när du accepterar villkoren i DigiCampus.fi-lärmiljön. Användaren måste läsa villkoren noggrant innan han använder DigiCampus.fi-lärandemiljön.

Inlärningsmiljö

 • Lärandemiljön DigiCampus.fi upprätthålls av Itä-Suomen Yliopisto och bygger på Moodle-plattformen för finska universitet.
 • Service på lärandemiljön görs den tredje måndagen i varje månad från 18.00 till 00.00. Servicesstopparna kommuniceras genom både lärandemiljön och DC-hjälpportalen.
 • Miljön utvecklas i samarbete med universiteten som använder den.
 • Lärandemiljön DigiCampus.fi ägs av Itä-Suomen Yliopisto och dess partners och licensgivare.
 • Inga videor spelas in i DigiCampus.fi-lärandemiljön för att skydda miljön. Tillsvidare spelar alla in videor till sitt eget universitets inspelningssystem.

Stöd

 • DigiCampus-projektet ger pedagogiskt och digitalt användarstöd till miljöanvändare.
 • Stödkanaler inkluderar
 • Läraren som använder miljön har åtagit sig att ge innehållsstöd till eleverna i sin kurs.

Kurser och material

 • Lärmiljön DigiCampus.fi kan producera både öppna kurser och material som är begränsade till en specifik grupp användare.
 • Om inte annat avtalats förblir upphovsrätten för det material som produceras i DigiCampus.fi-lärandemiljön hos skaparen/författaren.
 • Du har inte rätten att kopiera, spela in eller omfördela materialet i DigiCampus.com-lärmiljön, såvida inte tillståndet för materialet tillåter det.
 • Endast material som är på så sätt licensierade eller ägs av uppladdaren får laddas upp till DigiCampus.fi-lärandemiljön.
 • Material som är konfidentiella eller icke-konfidentiella, till exempel personlig information och affärshemligheter, får inte laddas upp till DigiCampus.fi-lärandemiljön.

Integritetspolicy

• Integritetsförklaringen finns på https://digicampus.fi/tietosuojaseloste.pdf

Garanti

DigiCampus.fi inlärningsmiljö användaren accepterar dessa villkor när den godkänner att Itä-Suomen Yliopisto inte ger någon garanti för DigiCampus.fi inlärningsmiljö eller för materialet eller dess lämplighet för ett visst ändamål, eller att inlärningsmiljön DigiCampus.fi material orsakar intrång i tredje parts rättigheter. Itä-Suomen Yliopisto garanterar inte att DigiCampus.fi-lärandemiljön kommer att fungera oavbruten eller felfri.

Ansvarsbegränsning

Itä-Suomen Yliopisto ansvarar inte för skador, vare sig direkta eller indirekta, till följd av användningen av DigiCampus.fi-inlärningsplattformen eller helt eller delvis blockering av användningen av DigiCampus.fi-inlärningsplattformen. Itä-Suomen Yliopisto ansvarar inte för något innehåll som laddas upp av användare till DigiCampus.fi-lärandemiljön.

Giltighet för användarvillkor

Dessa villkor gäller tillsvidare. Itä-Suomen Yliopisto förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor regleras av finländsk lag. Varje tvist som uppstår genom användarvillkoren ska vara föremål för samråd mellan parterna. Om inte annat avtalas av parterna inom sextio (60) dagar efter det att förhandlingarna inleddes, ska ärendet hänskjutas till Norra Savonias Tingsrätt, såvida inte annat föreskrivs i obligatorisk lag.

Om det utgörs skillnader i den svenska översättningen och det finska originalet så är det den finska originalet som gäller.