List of active policies

Name Type User consent
Digicampus.fi- oppimisympäristön käyttöehdot Site policy All users

Summary

Digicampus.fi- oppimisympäristön käyttöehdot

Full policy

Hyväksy Digicampus.fi- oppimisympäristön käyttöehdot

Nämä käyttöehdot tulevat juridisesti sitoviksi Mediamaisteri Oy:n ja DigiCampus.fi -oppimisympäristön käyttäjän välillä käyttäjän hyväksyttyä ehdot DigiCampus.fi -oppimisympäristössä. Käyttäjän tulee lukea ehdot huolellisesti ennen DigiCampus.fi -oppimisympäristön käyttöä.

Oppimisympäristö

 • DigiCampus.fi-oppimisympäristö on Mediamaisteri Oy:n ylläpitämä suomalaisten korkeakoulujen käyttöön tarkoitettu Moodle-alustalle rakennettu oppimisympäristö.
 • Palvelun huoltoikkuna on jokaisen kuukauden kolmas maanantai klo 7-8. Käyttökatkoista tiedotetaan sekä oppimisympäristön että DC-help tukiportaalin kautta.
 • Ympäristöä kehitetään yhteistyössä sitä käyttävien korkeakoulujen kanssa.
 • DigiCampus.fi -oppimisympäristö on Mediamaisteri Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden omistuksessa. 
 • DigiCampus.fi -oppimisympäristöön ei tallenneta videoita ympäristön toiminnan turvaamiseksi. Toistaiseksi kukin tallentaa videot oman korkeakoulunsa videotallennusjärjestelmään.

Tukipalvelut

 • DigiCampus-hanke tarjoaa pedagogista ja digitaalista käyttäjätukea ympäristön käyttäjille.
 • Tukikanavia ovat:
 • Ympäristöä käyttävä opettaja sitoutuu tarjoamaan sisällöllistä tukea kurssinsa opiskelijoille.

Kurssit ja materiaalit

 • DigiCampus.fi -oppimisympäristöön voidaan tuottaa sekä avoimia että tietylle käyttäjäryhmälle rajattuja kursseja ja materiaaleja.
 • DigiCampus.fi -oppimisympäristöön tuotetun materiaalin tekijänoikeus säilyy tekijällä, ellei muuta ole sovittu.  
 • Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, nauhoittaa tai jakaa edelleen DigiCampus.fi -oppimisympäristössä olevaa aineistoa, ellei sitä ole sallittu aineistoa koskevassa lisenssissä.
 • DigiCampus.fi -oppimisympäristöön saa ladata vain aineistoa, jonka käyttöön aineiston lataajalla on riittävän laaja käyttöoikeus tai omistusoikeus.
 • DigiCampus.fi -oppimisympäristöön ei saa ladata aineistoa, joka on luottamuksellista tai salassapidettävää, kuten henkilötiedot ja liike- tai ammattisalaisuudet.

Tietosuoja 

Takuu

DigiCampus.fi -oppimisympäristön käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot hyväksyessään, että Mediamaisteri Oy ei anna mitään takuuta DigiCampus.fi -oppimisympäristöstä tai siinä olevasta aineistosta tai sen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai ettei DigiCampus.fi -oppimisympäristössä oleva aineisto loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Mediamaisteri Oy ei takaa, että DigiCampus.fi -oppimisympäristö toimisi häiriöttömästi tai virheettömästi.

Vastuunrajoitus

Mediamaisteri Oy ei vastaa vahinkojen laadusta riippumatta suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat DigiCampus.fi -oppimisympäristön käytöstä tai siitä, että DigiCampus.fi -oppimisympäristön käyttö olisi estynyt kokonaan tai osittain. Mediamaisteri Oy ei vastaa käyttäjien DigiCampus.fi -oppimisympäristöön lataamista aineistoista.

Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Mediamaisteri Oy:lla on oikeus tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin milloin tahansa.

Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehdoista aiheutuneet erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jollei erimielisyyttä saada sovittua osapuolten kesken kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa neuvottelujen aloittamisesta, saatetaan asia Tampereen käräjäoikeuden ratkaistavaksi, ellei pakottava lainsäädäntö määrää oikeuspaikasta toisin.


Terms of use in English

Agree to the Terms of Use of Digicampus.fi

These Terms of Use will become legally binding between Mediamaisteri Oy and the user of the DigiCampus.fi Learning Management System (hereinafter LMS) upon your acceptance of the terms in the DigiCampus.fi LMS. The user must read the terms carefully before using the DigiCampus.fi LMS.

LMS

 • The DigiCampus.fi LMS is maintained by Mediamaisteri Oy and built on the Moodle platform for Finnish universities.
 • The service window is the third Monday of each month from 7 am to 8 am, which is communicated through both the LMS and the DC-help support portal.
 • The LMS is being developed in collaboration with the universities that use it.
 • The DigiCampus.fi LMS is owned by Mediamasteri Oy and its partners and licensors.
 • No videos are recorded in the DigiCampus.fi LMS to safeguard the environment. For the time being, each user records their videos to their own universities video recording system.

Support

 • The DigiCampus project provides pedagogical and digital user support to users of the environment.
 • Support channels include:
 • The teacher using the environment is committed to providing content support to the students in his / her course.

Courses and materials

 • The DigiCampus.fi LMS can provide both open and restricted courses and materials for a specific user group.
 • Except if otherwise agreed, the copyright for the material produced in the DigiCampus.fi LMS remains with the producer/author.
 • You do not have the right to copy, record or redistribute the material in the DigiCampus.fi LMS, unless permitted by the license for the material.
 • Only materials that are sufficiently licensed or owned by the uploader may be uploaded to the DigiCampus.fi LMS.
 • Material that is confidential, such as personal information and business or professional secrets, may not be uploaded to the DigiCampus.fi LMS.

Privacy Policy

• The Privacy Statement can be found here

Warranty

DigiCampus.fi LMS user accepts these terms and conditions, when approving to the terms of use Mediamaisteri Oy does not give any guarantee for the  DigiCampus.fi LMS or in the material or its suitability for a particular purpose, or that the LMS DigiCampus.fi materials infringe any third party rights. Mediamaisteri Oy does not warrant that the DigiCampus.fi LMS will function uninterrupted or error free.

Limitation of Liability

Mediamaisteri Oy is not responsible for the quality of any damage, whether direct or indirect, resulting from the use of the DigiCampus.fi learning platform or from the total or partial blocking of the use of the DigiCampus.fi learning platform. Mediamaisteri Oy is not responsible for any content uploaded by users to the DigiCampus.fi LMS.

Validity of Terms of Use

These terms and conditions apply until further notice. Mediamaisteri Oy reserves the right to make changes to these Terms of Use at any time.

Applicable law and jurisdiction

These Terms of Use is governed by Finnish law. Any dispute arising out of the Terms of Use shall be the subject of consultations between the parties. Unless otherwise agreed by the parties within sixty (60) days of the commencement of the negotiations, the matter shall be referred to the Tampere District Court, unless otherwise provided by mandatory law.

If there is a discrepancy between the original and the English translation it is the Finnish original that is legally binding.Användarvillkor på svenska

Godkännande av Digicampus.fi användarvillkor

Dessa användarvillkor kommer att bli juridiskt bindande mellan Mediamaisteri Oy och användaren av DigiCampus.fi-lärmiljön när du accepterar villkoren i DigiCampus.fi-lärmiljön. Användaren måste läsa villkoren noggrant innan hen använder DigiCampus.fi-lärandemiljön.

Inlärningsmiljö

 • Lärandemiljön DigiCampus.fi upprätthålls av Mediamaisteri Oy och bygger på Moodle-plattformen för finska universitet.
 • Service på lärandemiljön görs den tredje måndagen i varje månad från 7.00 till 8.00. Servicesstopparna kommuniceras genom både lärandemiljön och DC-hjälpportalen.
 • Miljön utvecklas i samarbete med universiteten som använder den.
 • Lärandemiljön DigiCampus.fi ägs av Mediamaisteri Oy och dess partners och licensgivare.
 • Inga videor spelas in i DigiCampus.fi-lärandemiljön för att skydda miljön. Tillsvidare spelar alla in videor till sitt eget universitets inspelningssystem.

Stöd

 • DigiCampus-projektet ger pedagogiskt och digitalt användarstöd till miljöanvändare.
 • Stödkanaler inkluderar
 • Läraren som använder miljön har åtagit sig att ge innehållsstöd till eleverna i sin kurs.

Kurser och material

 • Lärmiljön DigiCampus.fi kan producera både öppna kurser och material som är begränsade till en specifik grupp användare.
 • Om inte annat avtalats förblir upphovsrätten för det material som produceras i DigiCampus.fi-lärandemiljön hos skaparen/författaren.
 • Du har inte rätten att kopiera, spela in eller omfördela materialet i DigiCampus.com-lärmiljön, såvida inte tillståndet för materialet tillåter det.
 • Endast material som är på så sätt licensierade eller ägs av uppladdaren får laddas upp till DigiCampus.fi-lärandemiljön.
 • Material som är konfidentiella eller icke-konfidentiella, till exempel personlig information och affärshemligheter, får inte laddas upp till DigiCampus.fi-lärandemiljön.

Integritetspolicy

• Läs intregriteringsförklaringen

Garanti

DigiCampus.fi inlärningsmiljö användaren accepterar dessa villkor när den godkänner att Mediamaisteri Oy inte ger någon garanti för DigiCampus.fi inlärningsmiljö eller för materialet eller dess lämplighet för ett visst ändamål, eller att inlärningsmiljön DigiCampus.fi material orsakar intrång i tredje parts rättigheter. Mediamaisteri Oy garanterar inte att DigiCampus.fi-lärandemiljön kommer att fungera oavbruten eller felfri.

Ansvarsbegränsning

Mediamaisteri Oy ansvarar inte för skador, vare sig direkta eller indirekta, till följd av användningen av DigiCampus.fi-inlärningsplattformen eller helt eller delvis blockering av användningen av DigiCampus.fi-inlärningsplattformen. Mediamaisteri Oy ansvarar inte för något innehåll som laddas upp av användare till DigiCampus.fi-lärandemiljön.

Giltighet för användarvillkor

Dessa villkor gäller tillsvidare. Mediamaisteri Oy förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor regleras av finländsk lag. Varje tvist som uppstår genom användarvillkoren ska vara föremål för samråd mellan parterna. Om inte annat avtalas av parterna inom sextio (60) dagar efter det att förhandlingarna inleddes, ska ärendet hänskjutas till Tammerfors Tingsrätt, såvida inte annat föreskrivs i obligatorisk lag.

Om det utgörs skillnader i den svenska översättningen och det finska originalet så är det den finska originalet som gäller.