Osaamistavoitteet

Kurssi tutustuttaa opiskelijan tiedeviestintään ja populaarin tiedejulkaisemisen prosesseihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa suomalaisen tiedejulkaisemisen merkityksen osana maantieteellistä kansainvälistä tutkimusta sekä tunnistaa omat toimintamahdollisuutensa populaarin tiedeviestinnän kentällä. Opiskelijalla oppii populaarin tiedeviestinnän keskeisiä periaatteita sekä tietää toimitustyön käytänteitä. Opiskelija saa kokemuksen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisesta.

Sisältö

Kurssilla hyödynnetään tekemällä oppimisen menetelmää. Opiskelija työstää kurssilla omasta aiheestaan, kiinnostuksenkohteestaan tai valmiista tieteellisestä tekstistään (esim. tieteellinen artikkeli, konferenssiesitys, pro gradu, kandin tutkielma tai kurssiessee) populaarin tuotoksen. Tuotokset julkaistaan Versus-verkkojulkaisussa joko teksti-, audio- tai audiovisuaalisessa muodossa. Osana kurssia opiskelija osallistuu toisten kurssilaisten tuotosten toimitustyöhön.

Suoritustapa

  • Osallistuminen kahteen webinaariin
  • Osallistuminen vähintään kolmeen neljästä järjestettävästä verkkotyöpajasta, joissa ohjattua pienryhmätyöskentelyä
  • Oman populaarin tiedetekstin tuottaminen ja sen toimitustyö (julkaisu Versuksessa: https://www.versuslehti.fi/)
  • Toisen osallistujan tekstin toimitustyöhön osallistuminen
  • Miniraportti tiedeviestinnästä ja oman tekstin kirjoitus- ja julkaisuprosessin etenemisestä.
Arviointi

Hyväksytty/hylätty

 Yhteyshenkilöt