English version below.

Linux kurssilla tutustutaan Linux käyttöjärjestelmän perusteisiin, aiheeseen liittyvään terminologiaan sekä asennetaan oma Linux. Mitään edeltävää osaamista käyttöjärjestelmästä ei tarvita. Kurssilla käydään läpi seuraavat asiat:

Sisällysluettelo
1. Käyttöönotto
  1.1. Terminologia
  1.2. Jakeluja
  1.3. Asentaminen
2. Graafinen käyttöympäristö
  2.1. Eri käyttöympäristöjä
  2.2. Ohjelmistojen asentaminen
  2.3. Toimistosovellukset
  2.4. Päivitykset
3. Hakemistorakenne
  3.1. Filesystem Hierarchy Standard 3.0
  3.2. Hakemistorakenteessa liikkuminen
  3.3. Tiedostojen muokkaaminen
4. Tekstipohjainen käyttöliittymä
  4.1. Komentotulkki
  4.2. bash
  4.3. Komennot
  4.4. Ohjelmistojen asentaminen
  4.5. Edistyneempi käyttö
5. Käyttäjien hallinta
  5.1. Käyttäjät
  5.2. Ryhmät
  5.3. root käyttäjä ja sudo-komento
6. Ohjelmistojen jakelu
  6.1. Jakeluriippuvaiset järjestelmät
  6.2. Jakeluriippumattomat järjestelmät
7. Prosessit
  7.1. Käsite
  7.2. Käytäntö
  7.3. Hallinta
8. Edistyneempi käyttö
  8.1. IO ja putkittaminen
  8.2. Skriptaus
  8.3. Ohjelmointi


With this Linux course the student will be introduced with basics of Linux operating system. Course covers e.g. terminology related to subject and the student also installs his/her own Linux. There are no prerequisites for participating this course. The following subjects will be handled during the course:

Table of contents
1. Introduction
  1.1. Terminology
  1.2. Distributions
  1.3. Installation
2. Graphical User Environments
  2.1. Different Environments
  2.2. Installing Software
  2.3. Office Applications
  2.4. Updates
3. Directory Structure
  3.1. Filesystem Hierarchy Standard 3.0
  3.2. Navigating
  3.3. Editing Files
4. Text Based User Environment
  4.1. Command Prompt
  4.2. bash
  4.3. Commands
  4.4. Installing Software
  4.5. Advanced Use
5. User Management
  5.1. Users
  5.2. Groups
  5.3. root User and sudo Command
6. Software Distribution
  6.1. Distribution Dependent Systems
  6.2. Distribution Neutral Systems
7. Processes
  7.1. Concept
  7.2. In practice
  7.3. Managing
8. Advanced Usage
  8.1. IO and Piping
  8.2. Scripting
  8.3. Programming