YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen 5op / Tampereen yliopisto

Opintojakso johdattelee yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin.Jaksolla käsitellään yhteiskuntaa, sen luonnetta sekä yhteiskuntaa koskevia käsitteellistyksiä. Jakson sisällöllisinä juonteina ovat kurssitoteutuksesta riippuen esimerkiksi yhteiskuntatutkimuksellinen ajattelu, yhteiskunnalliset jaot, ylirajaisuus, vuorovaikutus, sukupuoli, hyvinvointi, sosiaalinen toiminta, työelämä ja eri elämänvaiheet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä yhteiskuntatutkimuksen alaa. Hän tunnistaa ja osaa jäsentää yhteiskunnallisia ilmiöitä suhteessa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Hän osaa määritellä yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja käyttää niitä. Opiskelija osaa tiivistää lukemaansa tieteellistä tekstiä siten, että erottaa oman tulkintansa lähdemateriaalin tulkinnoista.

Tutustu keväällä 2019 järjestetyn kurssin kokemuksiin: https://youtu.be/ySDhwpBQZhg

Kurssikirjautuminen

Kurssille kirjautuminen tapahtuu itsenäisesti 2.3.2020 - 1.4.2020. Kurssisuorituksen tekemiseksi ja suoritusmerkinnän saamiseksi kurssialueelle on kirjauduttava Haka-tunnuksilla (esim. Tampereen korkeakoulut).

Kurssin alkuosioihin voit ilman tehtävien suoritusoikeutta tutustua myös vierailija-statuksella. 

Kurssin suorittaminen

Kurssisuorituksen tekemiseksi ja suoritusmerkinnän saamiseksi kurssialueelle on kirjauduttava Haka-tunnuksilla. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, hanki tunnuksia edellyttävä maksuton opinto-oikeus (avoin yliopisto, Tampereen yliopisto) hyvissä ajoin maaliskuussa - tai jo tätä ennen.

Kurssi alkaa 2.3.2020 aukeavilla, itsenäisesti suoritettavilla kurssiosioilla. Nämä osiot on tehtävä viimeistään 5.4.2020.

Kurssialueelta poistetaan kaikki kurssia aloittamattomat opiskelijat ja tunnukset 6.4.2020 riippumatta siitä, oliko kyse Haka-tunnuksesta tai jostain muusta tunnuksesta. Tämän jälkeen opiskelu jatkuu suljetussa oppimisympäristössä. Kurssi päättyy 11.5.2020.

Kurssin ohjeellinen työmäärä on 135t, josta ensimmäisten kurssiosioiden itsenäisiin suorituksiin on sijoitettu 28t.

Kurssi on tiukkarytminen ja edellyttää viikoittain vaihtuvien osioiden mukaista etenemistä. Ennakkotietovaatimuksia ei ole.

Opiskelijavalinta / Tampereen yliopisto

Kurssi on opiskelijavalinnassa tarkoitettu näyttöreitti Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaan.

Näyttöreitillä tutustut yhteiskuntatutkimuksen sisältöihin ja saat tuntumaa yhteiskuntatutkimuksen yliopisto-opiskeluun. Kurssin suoritettuasi tiedät varmemmin, onko ala sinulle vai ei.

Näyttöreittikurssista rekisteröidään avoimessa yliopistossa suoritetuksi 5 opintopistettä. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet ovat yliopistossa suoritettuja opintopisteitä.

Näyttöreittikurssi kuuluu yhteiskuntatutkimuksen perusopintoihin ja jokaisen yhteiskuntatutkimuksen opiskelijan on se suoritettava. Todistusvalinnan kautta sisään tullut hakija aloittaa yliopisto-opintonsa juuri tällä kurssilla. Kun kurssi on jo suoritettu, ovat opintosi jo hyvässä alussa.

Jos et päätyisi opiskelemaan yhteiskuntatutkimusta, vaan jotain muuta alaa, voit sisällyttää opintopisteet osaksi useimpien muiden tutkinto-ohjelmien vapaavalintaisia opintoja.

Jos et pääsisi näyttöreitin kautta opiskelijaksi, voit jatkaa opintoja avoimen yliopiston opiskelijana ja hakea myöhemmin opiskelijaksi myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella (väh. 25 op)