Kurssi perehdyttää itseopiskeltavien materiaalien ja harjoitustehtävien avulla tieteelliseen terminologiaan sekä monitieteiseen ja tieteidenväliseen termityöhön ja käsiteanalyysiin. Kurssi käsittelee terminologian ja termien olemusta, merkitystä ja roolia tieteessä ja tutkimuksessa sekä tarjoaa terminologista ja käsiteanalyyttista tietoa.

  • Teacher: Harri Kettunen
Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto